8,751,534 wizyt
Goci online: 1

               D E A L E R - 600 realizacji !!!                     nowości muzyczne Marty  Glinieckiej                            face       logo youtube    
     Teatr STOP powstał w 1980 roku. Obecnie jest teatrem edukacyjnym. Wywodzi się z tak zwanego nurtu "teatru alternatywnego" lat osiemdziesiątych. Kojarzony jest z dwoma miastami: Słupska - gdzie powstał i Koszalina - gdzie pracuje aktualnie, chociaż swe realizacje ma w różnych częściach Polski.

     W naszym kraju jest zespo�em nietypowym, bowiem od ponad �wier� wieku - jako jeden z nielicznych teatrów nieinstytucjonalnych (bez dotacji z bud�etu pa�stwowego) - systematycznie realizuje i poszerza w�asny program edukacji teatralnej. �rodki na swe edukacyjne projekty pozyskuje z ró�nych �róde�, mi�dzy innymi z Europejskiego Funduszu PHARE, Ministerstwa Kultury b�d� te� z bud�etów samorz�dowych.

     Charakter grupy jest kameralny. Tworz� j� aktorzy pracuj�cy na sta�e, jak równie� wykonawcy z innych zespo�ów, którzy cyklicznie wspó�pracuj� ze STOP-em. Aktorzy, co nie jest cz�ste w innych zespo�ach teatralnych a istotne w sferze edukacyjnej, posiadaj� równie� przygotowanie pedagogiczne i s� wyk�adowcami na uczelniach wy�szych (np. s�upska Akademia Pomorska, Politechnika Koszali�ska, Gda�ska Wy�sza Szko�a Humanistyczna). 

     Teatr STOP prezentowa� programy dla dzieci i dla doros�ych; na scenie i w przestrzeni ulicy; w kraju i poza jego granicami. Teatralne spektakle pokazywane by�y w ma�ych, nikomu nieznanych �rodowiskach, jak równie� na wielkich, presti�owych festiwalach: EXPO w Sewili, Festiwal Narodów w Avignion, w�oski Festiwal Teatralny w Piacenza i rosyjski na Wyspach So�owieckich Morza Bia�ego.

     Zespó� by� równie� gospodarzem, g�o�nych w swoim czasie, czterech festiwalowych edycji Forum Teatru Niesfornego - "TOTUS MUNDUS" w S�upsku, Koszalinie i Archangielsku (w latach 1986, 1988, 1990 i 1991). Teatr STOP wspó�realizowa� tak�e trzy edycje Mi�dzynarodowego Sympozjum i Warsztatów Teatralnych w S�upsku i na Bornholmie (1999, 2001, 2004).

     Obecnie najbardziej popularne dzia�ania Teatru STOP to:

  •      Warsztaty Twórczej Profilaktyki poprzez teatr i dram� dla m�odzie�y i studentów;

  •      Seminarium i Warsztaty Technik Teatralno-Dramowych dla nauczycieli;

  •      Warsztaty Aktywno�ci Twórczej dla osób 50+;

  •      profilaktyczny, interaktywny spektakl DEALER dla m�odzie�y starszej;

  •      profilaktyczny, interaktywny spektakl BEZNIKOTYNEK dla dzieci najm�odszych klas szko�y podstawowej;

  •      profilaktyczny, interaktywny spektakl TO SZKODZI ZDROWIU dla uczniów klas szko�y podstawowej;

  •      interaktywny spektakl TEATR MILCZENIA dla m�odzie�y szkó� podstawowych;

  •      interaktywny spektakl MIM I CLOWN dla m�odzie�y szkó� podstawowych;