9,042,793 wizyt
Goci online: 1

               D E A L E R - 600 realizacji !!!                     nowoci muzyczne Marty  Glinieckiej                            face       logo youtube    
     Teatr STOP powsta w 1980 roku. Obecnie jest teatrem edukacyjnym. Wywodzi si z nurtu "teatru alternatywnego" lat osiemdziesiÄtych. Kojarzony jest z dwoma miastami: Supska - gdzie powsta i Koszalina - gdzie pracuje aktualnie, chocia swe realizacje ma w rónych czciach Polski.

     W naszym kraju jest zespo�em nietypowym, bowiem od ponad �wier� wieku - jako jeden z nielicznych teatrów nieinstytucjonalnych (bez dotacji z bud�etu pa�stwowego) - systematycznie realizuje i poszerza w�asny program edukacji teatralnej. rodki na swe edukacyjne projekty pozyskuje z rónych róde, midzy innymi z Europejskiego Funduszu PHARE, Ministerstwa Kultury bd te z budetów samorzdowych.

     Charakter grupy jest kameralny. Tworz j aktorzy pracujcy na stae, jak równie wykonawcy z innych zespoów, którzy cyklicznie wspópracuj ze STOP-em. Aktorzy, co nie jest czste w innych zespoach teatralnych a istotne w sferze edukacyjnej, posiadaj równie przygotowanie pedagogiczne i s wykadowcami na uczelniach wyszych (np. supski Uniwersytet Pomorski, Politechnika Koszaliska, Gdaska Wysza Szkoa Humanistyczna). 

     Teatr STOP prezentowa� programy dla dzieci i dla dorosych; na scenie i w przestrzeni ulicy; w kraju i poza jego granicami. Teatralne spektakle pokazywane byy w maych, nikomu nieznanych rodowiskach, jak równie na wielkich, prestiowych festiwalach: EXPO w Sewili, Festiwal Narodów w Avignion, woski Festiwal Teatralny w Piacenza i rosyjski na Wyspach Soowieckich Morza Biaego.

     Zespó by równie gospodarzem, gonych w swoim czasie, czterech festiwalowych edycji Forum Teatru Niesfornego - "TOTUS MUNDUS" w Supsku, Koszalinie i Archangielsku (w latach 1986, 1988, 1990 i 1991). Teatr STOP wspórealizowa take trzy edycje Midzynarodowego Sympozjum i Warsztatów Teatralnych w Supsku i na Bornholmie (1999, 2001, 2004).

     Obecnie najbardziej popularne dziaania Teatru STOP to:

  •      Warsztaty Twórczej Profilaktyki poprzez teatr i dram dla modziey i studentów;

  •      Seminarium i Warsztaty Technik Teatralno-Dramowych dla nauczycieli;

  •      Warsztaty Aktywnoci Twórczej dla osób 60+;

  •      profilaktyczny, interaktywny spektakl DEALER dla modziey starszej;

  •      profilaktyczny, interaktywny spektakl BEZNIKOTYNEK dla dzieci najmodszych klas szkoy podstawowej;

  •      profilaktyczny, interaktywny spektakl TO SZKODZI ZDROWIU dla uczniów klas szkoy podstawowej;

  •      interaktywny spektakl TEATR MILCZENIA dla modziey szkó podstawowych;

  •      interaktywny spektakl MIM I CLOWN dla modziey szkó podstawowych.